Savunma Sistemimizin Kanserle Savaşı

Kanser

Kanser

Kanser hücresi ileride açıklayacağımız yollardan ve sebeplerden zuhur ettiğinde, vücudun, bu ası evladına karşı tedbiri, lenfosit dediğimiz hücrelerle onu imha etmektir. Gerçekten bir yaratılış harikası olan hadise şöyle cereyan eder:

Kemik iliğinde, stem cell dediğimiz hücrelerden arına arına, çok büyük nüveli, lenfosit adlı hücreler meydana gelir. Bu hücreler, çeşitli vazifelerle mükellef olduklarından, her vazife için hazırlanmış, şimdilik bildiğimiz kadarıyla dört çeşit lenfosit vardır. Bilhassa T-lenfosit dediğimiz hücreler, kanser işine ayrılmıştır. T-lenfositler vücudumuzun en hızlı ve sert savaşçılarıdır. Bu hücreler, kemik iliğinden çıktıktan sonra, timus denen bir salgı bezine gelirler. Bu salgı bezi bir biyoloji eğitim merkezidir. Her vücut için değişen normal hücre şifreleri bu bezde kayıtlıdır. Timus içinde bir hafta tahmin edilen bir müddet zarfında lenfositlere bu şifreler öğretilir. Lenfositler timus bezinde biyoloji eğitimlerini tamamladıkları zaman normal vücut hücrelerine ait 30.000 şifrenin anahtarını taşır hale gelirler. Ve sonra vücudun en ücra köşelerine kadar giderek her noktayı kontrol ederler. Vücutta her hücre günde en az on defa bu kontrolden geçer. Eğer hücre sıhhatli ise problem yoktur. Eğer kanserli bir hücre varsa, lenfosit, elindeki şifre listesinde o sapkın hücrenin şifresini bulamayacaktır. O zaman o hücreye yaklaşır, borda bordaya değerek zarındaki müthiş zehiri zerk eder ve kanser hücresi anında ölür. Kesinlikle anlaşılmıştır ki, biz her zaman böyle nice kanser tehlikeleri atlatırız da haberimiz bile olmaz.

Lenfositlerin bu vazifeyi yapması için sağlıklı bir vücutta bazı şartların çok iyi yürümesi lazımdır.

1. Bu zehirler karaciğerde yapıldığından, karaciğerin çok sıhhatli çalışması gerekir.

2. Lenfositlerin kemik iliğin de düzenli ve kafi sayıda imalatının aksamaması gerekir.

3. T-lenfositlerinin, zehir taşıyıcı B-lenfositlerinin ve bunların düzenli bir şekilde toplandıkları lenf bezlerinin . sağlıklı olması gerekir.

4. Lenfositlerin vücudun en ücra köşelerini kontrol etmelerini sağlayan incecik lenf damarlarının, akış ve dağılım açısından düzgünlüğünü koruması gerekir.

İleride, kansere yakalanmamak için nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunu incelerken, bu hususlara yeniden temas edeceğim.

Şimdi zihinlerde uyanan önemli bir soruya daha cevap arayalım: Madem kansere karşı bu kadar güçlü bir koruma sistemine sahibiz, neden kanser oluyoruz?

Ünlü bir Fransız ilim adamı olan François Jacob, kanser hücrelerinin lenfositleri uzaklaştıran bir zehir (antilenfositer salgı) saldığını tesbit etti. Eğer vücudun bir yerinde kanser hücresi teşekkül eder ve kontrolden kurtulursa, çok kısa zamanda büyür, çoğalır ve saldığı zehirlerle lenfositleri yakınına sokmaz. Böylece kanser hücresiyle vücut lenfositleri arasında korkunç bir savaş başlar. Bu öylesine teknik bir savaştır ki, her gün yenilenen silahlarla (biyolojik toksinler) cereyan eder.

Kanser hücresi çoğaldıkça fert başına saldıkları lenfosit öldürücü zehirleri artacağından, lenfositlerin o bölgeye ulaşmaları imkânsızlaşır. Bu hücrelerin daha çok gelişmemesi için, lenfositler bu bölgenin yakınlarına baraj kurarlar. Tıpkı askerler gibi yığınak yaparlar. Bir ucundan da daha gerilere, ikinci, üçüncü karakol mesafesinde, yedek lenfosit yığarlar. Bu durum, kanserli doku etrafında lenf bezlerindeki şişmelerden kolayca an  anlaşılır.

Lenfosit1erin bu gayreti boşuna değildir. Böyle çevresinde lenfosit barajı kurulan kanser dokuları kolay kolay büyüyemez. Bu arada lenfosit1er, kanser hücrelerine karşı zehirlerini etrafa yaydıkları gibi, vücut bağışıklık sistemini de alarma geçirerek yeni zehirler sipariş ederler. Böylece kanser dokusunun üremesi yavaşlar, hatta durur. Bu savunma dahi hayat kurtarıcıdır.

Kanser hücresinin doğar doğmaz imha edilmesi, hayatın temel kaidelerinden en önemlisidir. Bu başarılamadığı takdirde vücut adım adım savaş vererek kanserin büyüyüp bizi yok etmesini engeller. Bir yerde, bizim de ona yardım etmemiz için zaman kazanır.

Hadiseyi başka bir açıdan inceleyen ilim adamları tesbit etmişlerdir ki, eğer bu müdahale olmasa, toplu iğne başı kadar kanserli bir doku, iki ayda bütün vücudu yiyip bitirirdi Nitekim eski yıllarda yanlış cerrahI müdahalelerle bu barajlar kesildiğinde kanser aniden bütün vücuda yayılıyordu. Bu sebeple bugün cerrahi, kanser cerrahisi adı altında ayrı bir dal halinde kansere müdahalede bulunurken bu barajları göz önüne alarak başarı kazanmaktadır.

Tatbikattan biliyoruz ki, kanser hücreleri belli bir merhalede lenf bezlerine gitmektedir. Kanser uzmanları bu hadiseye geçerli bir açıklama getirememişlerdir. Bu hadise iki tarzda izah edilmektedir:

a. Kanser hücreleri bu mücadele sırasında şuurlu bir şekilde düşmanları olanlenfosit1erin karargahına sızmaktadır. Ancak bu uzak bir ihtimaldir.

b. Lenfositler, kanserli dokunun etrafını çevirmekte, yalnız lenf bezine giden bir noktayı bilhassa açık bırakmakta, buradan kaçan kanser hücrelerini lenf bezlerinde kolayca imha etme gayesini gütmektedir.

Netice itibarıyla, lenfosit-kanser hücresi savaşı, akıllara durgunluk veren biyolojik bir hadisedir-hani, hayalimizde yaşattığımız yıldız savaşlarından çok daha hayret verici bir hadise.

Kanserin çeşitli türlerinde hastalığın yavaş yahut hızlı yürümesi savaş tarzı ile çok yakından ilgilidir. Gençlerde kanserin daha hızlı yürümesi bile vücut lenfositlerinin tecrübesizliğiyle yorumlanmaktadır.

Kanserin gereğince çözülememe sebeplerinden biri, lenfositlerin ve lenf damarlarının iyice tanınmamasından doğmaktadır. Burada ilmin henüz çözemediği sorulan size iletmek isterim:

a.  Lenfositlerin güçlü ve yeterli olmasının şartlan nelerdir?

b. Lenfositlerin vücudun her köşesini dolaşan akımları neden iki ayrı yoldan yürümektedir? Yani, kan yoluyla lenfositler kolayca dolaştıkları halde, vücutta neden ayrı bir lenf damar sistemi kurulmuş ve vücudun her bölgesinde, bu damarlar üzerinde, lenf bezi dediğimiz karakollar düzenlenmiştir? Bu yaygın koruma sisteminin sağlıklı düzen şartları nelerdir?

c. Kanser hücresinin lenfositlere karşı saldığı antilenfositer seruma karşı bu koruyucu hücrelerin tedbiri nedir? Ve savaş dengesinde başvurulan kimyevi maddeler, karaciğerde hangi şartlarda hazırlanır?

d. Lenfositlerde çekirdek niçin vardır? Aslında bu hücreler belli bir müddet sonra tasfiye edilir. Lenfositten tekrar lenfosit doğmaz. Bu hücreler vücut dışında üreyebilmektedirler. Nitekim Georges Mathe bu yolla lenfosit üretip tedavi alanında kullanabilmektedir.

Ayrıca lenfosit çekirdekleri çok büyüktür. Bunun sebebi de biyolojik bir problem olarak kalmaktadır. Şimdiye kadarki bilgimize göre, çekirdek, hücre bölünmesi ile vazifelidir. Bilhassa çekirdeğin büyük olması, hızlı bir üremenin habercisidir. Lenfositler bu görünüştedir. Hatıra gelebilir ki, mecburi olarak lenfositler çekirdek taşıyor olamazlar mı? Hayır. Çünkü kemik iliği çekirdeksiz hücreyi çok kolay yapmaktadır. Nitekim eritrosit dediğimiz kan hücreleri kemik iliğinde en çok üretilen hücrelerdir. Eğer lenfosit1erde çekirdek gerekmeseydi bunlar da çekirdeksiz üretilirdi.

Şu halde, üreme yetkisi olmayan lenfositler neden çekirdek taşıyor? Çekirdeğin üreme dışında bir vazifesi mi var? Yoksa bu, onların başka sırlarını mı taşıyor? İşte, kanser probleminin çözülmesinde, daha önümüzde açıklığa kavuşması gerekli birçok konu esrarını korumaktadır.

Şimdi bir başka konuyu daha açarak kanser hücresi problemine yaklaşmaya çalışacağız: Kanser hücresinin doğuş sebebi, yani, kanserin sebepleri nelerdir?

Bu soruyu iki bölümde tetkik edeceğiz:

1. Kanser hücresi nasıl doğar?

2. Neden kansere yakalanırız? Onu neden yenemeyiz?

Bu iki sorunun cevabı, kansere karşı korunmada fevkalade önemlidir ve ayrı ayrı incelenmedikçe kanser öğrenilemez.

• Bu yazı Onkolog Dr. Haluk Nurbaki, Yeni Asya Yayınları, Kanser (İstanbul, 1983) kitabından alınmıştır.

About Author /

Hizmetleri yurt sınırlarını aşmış; ilîm ve mânâ konferansları ile insanlığa hizmete koşmuş, bu yolda son nefesini vermiş ama son noktayı koymamıştır. Bu gönül sevdasının ışığını; nuru ile yol bulanların gönlünde ve eserleri ile yansıtmaya devam ediyor ve edecektir.

Start typing and press Enter to search