Salgı Bezi Tümörlerinde Tedavi Seçimi

Kanser Bilmecesi ve Çözümü

Kanser Bilmecesi ve Çözümü

1 — TÜKBÜK BEZLERİ

Tümörler çoğunlukla miks tiptir. Bundan baş­ka adenocarcinomalar, Cylindromalar ve epidermo­id carcinomalar görülür. Son ikisi daha çok parotis için önemlidir. Başta parotis tümörleri olmak üzere, tüm tükrük bezi tömörlerinde tedavi kesin­likle cerrahidir. VII, kafa çifti korunarak paratiroıdektomi ameliyatı, çevre lenf disseksiyonu ile beraber yürütülür. Mixt tümörler dışındaki tükrükbezi tümörlerinde cerrahi imkân bulunamadı­ğı taktirde radyoterapi (Co 60 ile 5000 rad) de­nenmelidir. Tükrük bezi tümörlerinde kemoterapi ve radyoterapi yarar sağlamamaktadır. Bazi otorler parotis tümörlerinde intraarteriel 5 FU ve Mitomycin – C tavsiye edilmektedir.

2 — THYROİD KANSERLERİNDE TEDAVİ

Thyroid kanserlerinde tedavide patoloji açı­sından papiller, trabeküller, vezüküler görünümler gösterir.

Ayrıca medialer kanser ve anaplastik kanser­ler yine tiroit kanserlerinde çoğunluk teşkil eder. Tümörlerin tedavisinde cerrahi ön plândadır.

Operabilite sınırları her vakada özel tetkik edilmelidir.

a — Rezektabl vakalarda total troidektoml temeldir. Çok erken vakalarda yalnız rekürrens çevresindeki gangilion diseksiyonu gerekir, genelde ise bilateral boyun diseksiyonu yapılır.

Papiller kanserlerin dışında olan vakalarda radioterapi endikasyonu vardır. Differansiel tümörler­de I – 131 (80 mcı altı ayda bir) uygulanır. Ay­rıca indefiransiye vakalarda cobalt tedavisi düşü­nülür.

b — tnoperabıl vakalarda yukarıdaki sınırlar­da radioterapi düşünülür. En iyisi elektron terapi olmakla birlikte; kobalt 60 uygulaması da müm­kündür.

c — Metastazların tedavisi: Eğer metastaslar iyot tutuyorsa I 131 tedavisi yapılır, tyot tutmu­yorsa TSH uygulamasından sonra yine 1-131 teda­visi yapılmalıdır.

Bu tedavilerden cevap alınmadığı taktirde 1 ay sonra eloktron terapi ve kobalt tedavisine baş vur­malıdır.

Solid metastaslar uygun yerde ise cerrahi teda­vi imkânları aranmalıdır.

d — Tiroid kanserlerinde kemoterapiye gelin­ce: bir çok listede 5 Fu yer almasına rağmen adriablastin eklemek daha geçerli olmaktadır.

Tiroid kanserlerinde hangi yoldan tedavi yapı­lırsa yapılsın paratiroitlerin harap olacağını unut­mamak gerekir. Bu nedenle remisyonlar da calcium ve tiroit extirelerini ilave etmek uygundur.

Tiroid kanserlerinin süfokan etkilerinde torakostomi zorunluluğu doğacağı unutulmamalıdır.

3 — PARATİROİD TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ

Paratiroid tümörlerinde tedavi cerrahidir. Özellikle tiroidin ismus ve çevresi atake olduğunda; diseksiyonla bu bölgenin lenf ve doku acısından te­mizlenmesi gerekir. İlerlemiş vakalarda boyun lateral diseksiyonu geçerlidir.

Paratiroid tümörlerinin kemoterapisinde mitramycin tek ilâçtır ilâve olarak östrâjen tedavi ek­lenmelidir.

Akciğer metastasları sık görüldüğünden bu metastaslarda cobal 60 vemitramycin tedavisi uy­gulanmalıdır. Paratiroid tümörlerinde özellikle me­tastaslarda hiperkalsemi ile mücadele edilmelidir.

4 — SÜRRENAL TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ

a — Sürrenalın medüller tümörleri poroganglion tümörlerle birlikte değerlendirilir (Feokromasitoma)

Bu tümörlerde tedavi cerrahidir. Tedavi sıra­sında 100 mgr Cortizon enjeksiyonu unutulmama­lıdır.

b — Corticosürrenal tümörler. Bunlarda da tedavi yeni cerrahidir. Ancak hipercortizosis göste­ren vakalarda ameliyat sırasında ve sonrasında 250 mgr cortison tedavisi gerektiği unutulmamalı­dır.

c — İneperabıl vakalarda ve metastazlarda tedavide tercihan elektron terapi şeklen de radyoterapi olmalıdır.

5 — HİPOFİZ TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ

Malin tabiatlı olmayan adenomlarda 3 alan­dan yeni burun kökü ve yanlarda Wireho nokta­larından total toz olarak 3500 rad radioterapi uy­gulanır. Malin tümörlerde cüryoterapi zorunludur. Y-99 enjeksiyonları veya Radioaktif tabancayla AU 193 granülleri bu tedavinin esasıdır. Eu te­davinin mümkün olmadığı vakalarda Maling tümörlerde tarif ettiğimiz noktalardan 6000-7000 rad cobalt tedavisi uygulanabilir.

Epifiz tümörlerinde sadece 5000 – 5500 rad co­balt tedavisi uygulanır.

6 — TİMUS TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ

Timus tümörlerinde tedavi mümkünse cerra­hidir. Cerrahi tedavinin imkânsız olduğu vakalarda, geniş alanlı veya pandüler cobalt tedavisi uygu­lanır.

 

Bu yazı Onkolog Dr. Haluk Nurbaki, Ankara Gazeteciler Cemiyeti, Kanser Bilmecesi ve Çözümü kitabından alınmıştır.

About Author /

Hizmetleri yurt sınırlarını aşmış; ilîm ve mânâ konferansları ile insanlığa hizmete koşmuş, bu yolda son nefesini vermiş ama son noktayı koymamıştır. Bu gönül sevdasının ışığını; nuru ile yol bulanların gönlünde ve eserleri ile yansıtmaya devam ediyor ve edecektir.

Start typing and press Enter to search