Lynph Atik Sistem Tümörleri

Kanser Bilmecesi ve Çözümü

Kanser Bilmecesi ve Çözümü

A — Hodgkin

Tedavi seçimi için iki kriter vardır. Birincisi evreler, ikincisi ise hücre tipidir. Bu sıralamayı özetlemek istiyorum.

Evre 1—Bir gurup ganglion veya tek bir organ atekedir (1 E)

Evre 2— Birden fazla grup ganglionlarda, an­cak diaframm altında veya üstündedir. Organlar­da tek organ aynı yanda tek lenf (2 E)

Evre 3— Bir çok gangilionda hem diaframm üstünde hemde altındadır. Organlarda ise tek organ bir lenf paketi veya dalak atakedir (3 E)

Evre 4— Diğer evrelerde olan bulgulara ek olarak. Organlarda ateke olmuştur (Karaciğer dalak Akciğer)

(a) Genel yayılma yok

(b) Genel yayılma var özellikle deri deri Hodgkini.

HÜCRESEL KRİTERLER

Gittikçe grave sayılmak kaydıyla:

1 — Predominanlı lenfositer tip

2 — Scleros medduller tip

3 — Mixt şekiller

4 — Depictio – Lenfositer tiptir Hodgkine tedavi seçimine gelince:

Evre 1-2 için tedavi kesinlikle radloterapidir. Doz yıllardan beri tartışılmaktadır. Halen 3500 -4000 rad en geçerli olanıdır.

Diaphragma üstü için manto biçimi olan seçe­nek, diaphragma altı için ters Y şeklinde olan se­çenek çoğu Radyoterapistlerce tavsiye edilmektedir. Ters Y şeklindeki ışınlamada Aorto Abdominal ve Inguinal bölgedeki lenf bezleri ışınlanır.

Manto şeklinde ise (Axiller ve hiler bölge bir­likte ışınlanır. Yalnız sternum ve omuz eklemini (Caput Humeri) korumak gerekir. Axiller ve hiler bölge birlikte ışınlanır. Büyük tartışma yapılan splenektomiyi biz burada önermiyoruz. Ancak teş­his amacı ile laparatomiden yanayız. (Dalak çev­resi lenfatikleri)

Evre 3 için: 3 A için önce Radyoterapi son­ra kemoterapidir. Kemoterapi olarak haftada bir olmak üzere 6 hafta süre ile Oncovin uygulanır.

3 B için ise durum çok değişiktir. Biz, splenektomi, Radyoterapi (Paliatif), Kemotrapi kombinas­yonundan yanayız.

Bizim tercih ettiğimiz tedavi oldukça değişik­tir. Temeli Nitrojen Mustard ve Procabazine dayalı

COPP ve MOPP tedavilerinden uzun sürede tatmin edici netice alınmamaktadır. Başlangıçta alman parlak sonuçlar daha ileri aylarda olumsuzdur.

Tercihimiz: Radioterapi sırasında veya radiorapiden hemen sonra Vincristin, Kortizon. Bleocin dir.

Vincristin haftada bir, Bleocin haftada iki ol­mak üzere ikisi Beş hafta süreyle uygulanır. Remisyon sağlanır sağlanmaz BCG ile immüne tera­piye başlamalıdır. Aşı ile günlerini çakıştırmamak kaydıyle (1,5-2 yıl süreyle) on günde bir Vinblastin kullanılmalıdır.

Evre dörtte durum aynıdır. Remisyon belirti­leri: kanda lökosit formülü, sedimantasyonun, nor­male dönmesi ve terin kesinlikle kesilmesidir. Cilt hodgkinlerinde, akciğer hodgkinlerinde tedavi yal­nız Bleocin, Kortisondur.

Kemik iliği depresyorları ve Hypoplazi halle­rinde Bleocin dışındaki tüm ilaçlar kesilmelidir.

Organ Hodgkinlerinde özellikle sindirim siste­minde (safrayolları, mide, bağırsak) cerrahi endikasyon mevcuttur.

Cerrahi müdahaleden önce 100 miligram total doz bleomycin (Haftada üç kez 15 miligram) uy­gulanmasında yarar görmekteyiz. Bu sayede evre tayini konusundaki eksikliğimizide kısmen gidermiş oluruz.

Medülla Spinalis kompresyonlarında yine cer­rahi endikasyon vardır. (Laminektomi) Hodgkin dört sırasında ortaya çıkan ikterlerin ölüm belirti­si saymak yanlıştır. Bunların çoğu serum tedavile­ri ile reversibeldir.

Organ hodgkinlerinde cerrahi müdahale yapıl­dıktan sonra mutlaka radioterapi yapılmalıdır. Gerekirse iki yıl süreyle on günde bir Vinblastin tedavisine alınmalıdır. Organ tümörlerinde akciğer dahil COPP tedavisi özellikle ileri safhada yüz gül­dürücü sonuç vermektedir.

B — Lynphomalar

Bu deyimle Burkitt lenfoması dışındaki len-fosarkomlar kasdedilir tedavisine gelince: Evre 1 ve 2 de tercih edilen tedavi radioterapidir (3500-

5000 rad) Remisyondan sonra immüneterapiye geçmek gerekir. Bazı ekoller 2 B de radyo terapiden sonra Vincristin, Cyclophosphamit, kortizon (Pretnison) geçmeyi uygun görmektedirler.

Bilindiği gibi lynphomalarda evre tayini hodg-kin ilkelerine benzer. Ancak evre 5 Leucemiye dö­nüsü temsil etmektedir.

Evre 3 tedavi seçimi:

a — En parlak tedavi kemoterapiden alınır. Adrioblastin, VM26 Cyclophosphamid, prednison tedavisidir. Kan kontrolü yapılmak kaydıyla te­daviye remisyon elde edilinceye kadar, ya da bariz bir gerileme görülünceye kadar devam etmelidir. Adrioblastin 1 miligram/kg, 15 miligram/kg Cyc­lophosphamid olmak üzere üçer hafta arayla se­rumla (IV) uygulanır VM26 ve prednizon ağızdan devamlı alınmalıdır.

b — Daha sonra palyatif radyoterapi uygula­nır (3500 rad)

c — Bu imkanlar yoksa vincristin Cyclophos­phamid prednison uygulanır.

Evre 4 — Burada organ lynphomaları söz ko­nusudur.

a — Bağırsak lynphomasmda önce rezeksiyon sonraradyoterapi uygulanır Hastaya daha uzun sü­re içinde kemoterapi düşünülür bunun için üç yol vardır.

a — Evre üçdeki kemoterapi uygulanır.

b — Vincristin +  Cyclophosphamid

c — On günde bir Vinblastin uygulamak

Bunların hangisini seçmek gerektiğini hasta­nın cerrahi müdahale ve radyo terapide yararlan­ma oranına bağlıdır. Bu tedavilerden çok yararlanmışsa c şıkkını uygulamalıdır. Yararlanmamışsa (a) şıkkını uygulamalıdır.

Biz 4 üncü evredeki vakalarda immüneterapiden yarar sağlamadık. Bazı kitapların bu konuda­ki önerilerine katılamıyoruz.

Testis lynphomalar için tedavi aynıdır önce rezeksiyon. Sonra radyoterapi ve kemoterapidir.

Lynphomalar Leucemia dönüşünce: tedavi kro­nik lenfositer Leucemia tedavisi gibidir.

C — BURKİTT LYNPHOMALARI

Yurdumuzdada görülmeye başlayan Burkitt ti­pi lynphomaiaıda tedavi oldukça değişik ve de ba­şarılma. Burkitte evre tayini şöyledir.

Evre 1 — Yüzde Belli sınırda kalmış vakalar

Evre 2 — Yüzde birden fazla izole vakalar

Evre 3 — Tórax, karın içi ve kemik lokalizasyonu

Evre 4 — Meninks veya santral sinir sistemi­ne kemik iliklerine yayılmış vakalar

Evre 5 — Lösemi ye dönüşmüş vakalar

Tedavi :

Evre 1 ve 2 deki vakalarda yalnız Endoxan 1 gr/M2 haftada bir uygulanır. Kan kontrolünde remisyon sağlanıncaya kadar devam edilir. Sonra he­men BCG uygulamasına geçilir. Farynx kanserindeki uygulamanın aynı) radyoterapi her zaman yardımcı olur.

Evre 3 — Sklofosfamit ve BCG uygulanır. İm­kan olursa Rekonstrüktif tedavi uygulanır. Ancak sklofosfamit tedavisi sırasında methotrexarte ilave olunur. (Haftada 50 mgr franksiyonel dozlar halin­de kullanılır) Radyoterapi palyatiftir.

Evre dört te ise yalnız kemoterapi BCG dir. Kemoterapi: Sklofosfamit metotreksat. Sitozinarabinozit, vincristin konbinasyonu tercih edilmelidir. Santral sinir sistemi olaylarında özellikle metotrekset ve sitozin arabinozit intratekal olarak uygu­lamalıdır. Medüllaspinalise baskı olan vakalarda laminektomi uygulanır. Karışık olan vakalarda ise-adriyoblastin ilave edilmelidir. Ayrıca mutlaka ra­dioterapi yapılmalıdır.

D — RETÍCULA SARKOM

Retikula sarkomun evre tayinindeki aynen lenfomadaki gibidir. Tedaviside lenfomaya aynı uyar. Bir kaç ayırıcı özelliği şöyle sıralayabiliriz.

1 — Kemiklerde özel lokalizasyorıu vardır (Par­ken – Jackson) bu durumda en iyi tedavi radyote­rapidir (4500 – 6000 rad)

2 — Kemoterapilerde Adrioblastin ilavesinde fayda vardır.

3 — Karaciğere etkisi fazla olması nedeniyle fosfatazları çok arttırır.

Bu yazı Onkolog Dr. Haluk Nurbaki, Ankara Gazeteciler Cemiyeti, Kanser Bilmecesi ve Çözümü kitabından alınmıştır.

About Author /

Hizmetleri yurt sınırlarını aşmış; ilîm ve mânâ konferansları ile insanlığa hizmete koşmuş, bu yolda son nefesini vermiş ama son noktayı koymamıştır. Bu gönül sevdasının ışığını; nuru ile yol bulanların gönlünde ve eserleri ile yansıtmaya devam ediyor ve edecektir.

Start typing and press Enter to search