Lösemilerde Tedavi Seçimi

Kanser Bilmecesi ve Çözümü

Kanser Bilmecesi ve Çözümü

1 — AKUT MYKLOİD LOSEMİ

a — İlk tedavi kan transfüzyonu ile başlar. 4-6 şişe (mutlaka taze olmak kaydı ile) kan veril­dikten sonra başlangıç tedavisi uygulamasına ge­çilir. Bu tedavi Cytozin – Arabinozid, Vincristin ve Daunoblastin, Thioguanine dayanır.

Bundan sonra idame tedavisine geçilir. Yani tedavi remisyona kadar uzatılır.

b — Remisyonda BCG uygulamasına ve allojenik lösemi hücresi tedavisine geçilir. Ancak bu tedavi en güç tedavilerden biridir. (Hücre kültürü ve bu hücrelerin irridiasyonu aşırı soğuk ortamda çalışma zorunluğu).

Ayrıca kemik iliği greftleri de böylesine güç tedavilerden biridir.

Akut monositer lösemide de tedavi aynıdır ancak vp- 16213 ilâve edilir.

2 — AKUT LENFOİT LÖSEMİ

Remisyon için tedavi kan vermekle başlar. Bundan sonra adriamycin veya Daunoblastin + vinciristin veya vinciristin + cytosin arabinozid tedavisi yapılır.

Meningial belirtilerde intreatekal Metotrexat yapılır.

b — Remisyonda kortizon + L- Asparaginas veya metotroksat ve Purinetol ayrıca immüne te­rapi uygulanır. Akut miyeloid lösemi gibi tedavi edi­lir.

c — Her vakada kranial radyoterapi yapı­lır. Tüm bölgeye 2400 rad uygulanır.

Akut lenfositer lösemide kanamalar ve sinir sistemi tutulmalarına bağlı çok ani gelişmeler or­taya çıkar bu yüzden kranial radyoterapi şarttır.

Yine her an yeni kanamalara karşı kan kont­rolleri dikkatle izlenmeli ve gerektiğinde hemen kan trazfizyonu ihmal edilmemelidir.

3 — KRONİK MYELOİD LÖSEMİ

Akut faz ve blastik kriz halinde aynen akut mioloid lösemi tedavisi uygulanır. Kronik safhada

a—Dalak üçerine haftada 3 gün elli rad ol­mak üzere total 1500 rad radioterapi yapılır,

b—Splenektomi

c—Remisyonlarda immüne terapi

d—Bisülfan (myleran) remisyonda ilaveten hidroksiüre kullanılmalıdır.

e—Arterial özellikle kavarnöz trombüslerde klasik heparin tedavisi

f—Bazı kronik miyoloid lösemilerde eğer miyeloblastik kiriz varsa akut lenfositer lösemi teda­visi yapılmalıdır.

g— Yine kronik miyoloid lösemide aşı uygula­ması dışında remisyonda kortizon kullanılabilir. İmmüne terapi sırasında kortizon uygulaması tar­tışmalıdır.

4 — KRONİK LENFOİD LÖSEMİ

a — Proliferatif nitelikte olmayan vakalarda chlorambucil ile devamlı remisyon kürleri yapılma­lıdır.

Ayrıca kortizon tedavisi bazı ünitelerde de­vamlı tavsiye edilmekte olup bazı ünitelercede immüne terapi önerilmektedir.

b — Proliferasyon gösteren vakalarda radio-terapi + klorambusil klasik tedavidir.

Dalak ve lenf bezlerine günde 100 rad olmak üzre total 1000 rad yapılır.

Radyoterapi sırasında klorambusil uygulana­bilir. Geniş çaplı kemoterapi yanlıştır.

c — Hemolitik anemi gösteren vakalarda splenektomi ve orta dozda kortizon uygulanır.

5 — POLİSİTEMİA

Bizim uygulamamızda temel tedavi P 32 dir. Gün aşırı 1 mcıden, total doz 7 mc dır. Hasta­dan sık sık kan almayı unutmamalıdır.

P32 ye dirençli vaka bizim uygulamalarımız­da yoktur. (Bu dozlarda) yan etki görülmemiştir. Bazı oterlerce busülfanda önerilir. Ancak biz uy­gulamadık.

Sınır vakalarda: Sınırlı dozlarda. P32 uygu­laması ve kan almalarla denge sağlanmalıdır.

Tronbozlarda heparin tedavlsile birlikte yine kan alınmalıdır.

Blastik kirizlerde kortizon tedavisi ve kronik mioloit lösemide uygulanan kemoterapiler uygula­nır.

6 — İDİOPATİK TROMBOSİTEMİA

Tedavi aynen polisitemia veradaki gibidir. Splenektominin kontırendike olduğu asla unutulma­malıdır. Remisyonda Bisülfan tedavisi yapmakta yarar vardır.

7 — KEMİK İLİĞİ METAPLAZİSİ

a—Cytopeni ile seyrederse: Androjen tedavi­si, kan verme ve kemik iliği grenfleri yapılır,

b—Proliferasyonla seyrederse:

1—Splenektomi yapılır. En uygunu dalak üzerine gün aşırı 100 rad olmak üzere total 1000-1500 rad ışın vermektir.

2 — Hydroxüre + Busulfan tedavisi yapılır.

8 — MAKROGNBULİNEMİA (WALDENSTRÖM)

Başta hiperviskozite ile mücadele gelir. Prednizon tartışılmakla beraber yine hemen her hasta­ya uygulanmaktadır. Muhafazakar bir kemoterapi en iyisidir. Cyclophosphamide birlikte değiştirerek Klorambusil ve melfalan uygulanmalıdır.

9 — MULTİPL MYELOM

a—Tek lokalizasyon

Tedavi özellikle cobalt 60 ile olup 3000 rad ye­terlidir.

b—Tek lokalizasyonu olup beraberinde kırıkta vardır, cobalt 60 ile 3000 rad yeterlidir. Tedavi sü­resinde de C vitamini ve caleium parenteral olarak verilmelidir.

c—Multipil vakalarda olanaklar ölçüsünde radioterapi görmeli. Ancak bu tedavi kemoterapiyle birlikte yürütülmelidir. Bizim uygulamamız Bleomycin temeline dayanır. İlave olarak Cyclophosphami­de ve kortizon verilebilir.

d—Medüller kompresyonlarda laminectomi zorunludur mutlaka yinede radyoterapi yapılmalı­dır.

e—Hipercalsemi: daha önceki bölümlerde mültipl miyelondaki kırıklarda calciumun önermiştik. Halbuki multibil myolamda hiper calsemi her zaman sorun olabilmektedir. Bu bir çelişki değildir. D vitamini ve fosfat tedavileri zaten her hipercalcemin olgularında uygulanmaktadır. Daha ileri olgularda mithramiycin tedavisi önerilmektedir.

f —Mültiplmyelom remisyonlarında devamlı cyclophosphamid önerilmektedir.

10 — HİSTİOCYTOSE

a — Malin histiocytoselerde tedavi myeloid lö­semideki kemoterapinin aynısı uygulanır.

b — Letterer – siwe sendromu vinciristin, prednizon antibiotik tedavisi uygulanır.

c — HandSchüller – Christian sendromu: cobalt 60 ile 3000 rad. İlave olarak vinciristin Ve Prednizon eklenir. Diabetes insipitus şeklide dahili te­davi aynıdır.

d — Mastosit hücreli vakalarda

Antisistaminik prednizon vermelidir. Bütün Hystiositozlarda Codein kontendikedlr.

11 — PLAZMOSİTOMA

Tedavi Radyoterapidir. 4000-5000 rad uygula­nır, yaygın vak’alarda Adriablastin, Mitomycin — C tercih edilmelidir.

12 — EOSİNOFİLİK GRANULOM

Tedavi radyoterapidir. Endoxan ve Adriamycin kombinasyonu tercih edilmelidir.

Şüphesiz, tüm hematolojik tümörlerin tedavi­sini böyle satırlar arasına sıkıştırmak mümkün de­ğildir. Taktir edeceğiniz gibi kitabımız bir hatır­latma ve prensipler kitabıdır. Elbette lösemilerin tedavileri uzmanların tecrübeleriyle yürütülebilir.

Bu yazı Onkolog Dr. Haluk Nurbaki, Ankara Gazeteciler Cemiyeti, Kanser Bilmecesi ve Çözümü kitabından alınmıştır.

About Author /

Hizmetleri yurt sınırlarını aşmış; ilîm ve mânâ konferansları ile insanlığa hizmete koşmuş, bu yolda son nefesini vermiş ama son noktayı koymamıştır. Bu gönül sevdasının ışığını; nuru ile yol bulanların gönlünde ve eserleri ile yansıtmaya devam ediyor ve edecektir.

Start typing and press Enter to search