Kuran’ın Matematik Mucizeleri

Kuran ve Bilim

Kuran ve Bilim

Kur’an’da 19 sayısının büyük bir hikmeti vardır. Birçok ayetlerin kelime ve harf sayıları 19′un katları kadardır. Ayrıca Besmele 19 harflidir. Kur’an’da Sûre-i Yusuf’ta insanın 19 özelliği gizlidir. Bu nedenle 19 sayısının çok önemli bir yanı vardır.

1) 19′UN KUR’AN’DA BİLDİRİLMESİ:

Kur’an bilindiği gibi Âlâk sûresinin ilk beş ayeti ile başladı. Bu beş ayet 19 kelimeden kurulu idi. Ve harf sayısı 19′un tam katıydı. (4×19= 76). Sonra Sûre-i Müezzemmil ve sonra Sûre-i Müddessir‘in (Sûre 74) ilk 30 ayeti geldi. Kureyş’in en akıllısı geçinen Velid Bin Mugiyre, ilk inzal olan ayetleri dinlemiş, ondaki olağanüstü kelâmın farkına varmıştı. Sonradan Kureyş kâfirleri onu gurura şevkettiler; insan kelâmıdır dedi.

Bunun üzerine Sure-i Müdessir’in ilk 30 ayeti inzal oldu.

Ayet 18: Zira o düşündü, taşındı, ölçtü, biçti.

Ayet 19: Canı çıkası ne biçim ölçtü, biçti.

Ayet 20: Sonra, canı çıkası, tekrar nasıl ölçtü biçtiyse,

Ayet 25: “Bu insan sözünden başka bir şey değil” dedi.

Ayet 26: Onu sekara sokacağım;…….

Ayet 30: Üzerinde 19 vardır (Üzerine 19 musallat edilmiştir).

Bu ayetler topluluğu, düşünen ölçüp biçmesini bilenler Kur’an’ı inkâr ederse onlara bu 19′lar sırrını musallat ederim, Kur’an’ın Allah kelâmı olduğu inkâr edildikçe bunalımdan bunalıma düşecektir buyuruluyor.

Bu 30′uncu ayetten sonra Kur’an’ın şifre hikmetlerinin anahtarı Besmele ve Fatiha inzal oldu.

Ne var ki, dünya velilerden ibaret değildir. 20. yüzyılın sonuna doğru Amerika’nın en ünlü matematikçileri Kur’an’ın bu sırrına hayran olmuşlardır.

Bu bilim adamlarının yaptığı matematik incelemeye göre Kur’an’daki bu 19 ve katları hikmetinin var olabilmesi 616×1025‘dir; yani 616 septirilyonda bir ihtimaldir. Bu yüzden Kur’an ancak, Allah kelâmıdır.

A) BESMELEDE 19 SIRRI:

Besmele 19 harftir, besmeledeki kelimelerden Kur’an’da 19′un katlarınca geçer. İsim, 19 kez geçer, Rahman, 19×3= 57, Rahim, 19×6= 119 defa geçer.

(Kur’an’da S. 9. A. 128′de Efendimiz için geçen Rahim ismi elbette bu sayıya dâhil değildir.)

Kur’an’da besmele 6×19= 114 defa geçer, ancak 9. sûrenin Besmelesi yoktur. Kaybolmuş bu Besmele 19 sûre sonra Sûre-i Neml’de (S. 27 A. 29) geçer. Bu eksik besmele dahi bize Allah’ın Kur’an matematiği içinde 19 sayısına verdiği önemi beyan içindir.

Acaba Besmelenin bu 19′lar hikmetinin sırrı nedir? Bu sorunun cevabını tüm manâ hikmetlerinin saklı olduğu Sûre-i Yusuf’ta buluyoruz.

12. Sûre, Sure-i Yusuf’ta 19 şahıs vardır ve bunlar insandaki 19 özelliği temsil eder. Bunlar:

1- Hz. Yakup: RUH

2- Hz. Yusuf: KALP (GÖNÜL)

3- ZÜLEYHA: NEFS

4- Bünyamin: İMAN

5- Kıftir: DÜNYA BAĞLANTISI

6- Sultan: AKIL

7- Şarapçı: İLİM

8- Şarapçının yanındaki tutuklu: MANTIK

9- Yusuf’u kuyudan çıkaran kervancı: MENFAAT

10- Yusuf’un 10 kardeşi: HİSSET, KİN, REYB, GURUR, ZULÜM, ŞEHVET, İHTİRAS, CEBANET, MESKENET, SEYYALİYET.

İşte Besmele insandaki bu hassaları her bir harf ile hâkim olan ilâhi bir teminattır.

B) RUMUZLARDA 19 İNCELİKLERİ, DİĞER HİKMETLER:

Kur’an’da 7 surede Elif, Lâm, Mim şifresi vardır. Bu yedi sûrede geçen Elif, Lâm, Mim harflerinin toplamı 26.676 = 1404×19′dur

Kur’an’da 7 Ha-Mim şifresi vardır. Bu şifrelerin geçtiği sûrelerde geçen Ha-ve Mim harflerinin toplamı 2147 = 113×19′dur.

Sûre-i Şûra‘da 5 mukatta vardır. Ve iki ayet halindedir.

a) Ha-mim,

b) Ayn-Sin-Kaf,

Bu surede 5 harfin toplamı 5700 = 30x 19, sûredeki Ayn-Sin-Kaf toplamı 209 = 19×11, sûredeki Kaf toplamı 57 = 3×19′dur.

7. Sûre Elif-Lâm-Mim-Sad’la başlar, sûredeki bu harfler toplamı, 5358 = 282×19,

Sûre 19′da mukatta harfler Kaf-Ha, Ya, Ayn, Sad’dır. Bu harflerin toplamı 798 = 42×19,

Sad şifresi bulunan 7,19, 38. sûrelerde geçen Sad toplamı 152 = 8×19,

Nun sûresinde N harfi sayısı 133 = 7×19′dur.

Böylesine kesin bir matematik inceliği görmezlikten gelerek, bunları akıl almaz mucize olarak farketmemek, gerçekten Fatiha Sûresi’nde emredildiği gibi ancak nasipsiz olmaktır.

2- Şimdi de Kur’an’da yediler mucizesini özetleyelim

“Biz sana 7 mesani ve azim Kur’an’ı verdik.”

Burada 7 mesaninin Fâtiha‘nın 7 ayeti olduğundan kimsenin şüphesi yoktur. Bazı kaynakların Fatiha konusunda yarattığı lüzumsuz kargaşayı böylece özetledikten sonra, 7 mesani sırrına dönmek istiyorum:

Hicr sûresinde 7 mesani sırrının, azim Kur’anın bir anlamda anahtarı olduğu bildirilmektedir.

O halde Kur’an’da mevcut 7 rakamına dayalı bir sır vardır. “Messani” kelimesinin pek çok anlamı vardır. Bunlardan biri de “Şifre” anlamına gelmektedir.

Şu halde Kur’andaki kompütür şifrelerinin çözümünde Fâtiha‘nın bu meshani sırrı, 7′nin kuvvetleri, yani üstleri büyük bir anahtardır.

Müslüman olmayan bir kompütür uzmanı “Kur’an’da üç boyutlu bir kompütür düzeni vardır. Anahtarları bilmediğimiz için çözemiyoruz. Belki şifre harfleri rumuzlar, anahtardır. Ancak, üç boyutlu olduğu için çözüm çok zordur” diyor.

İşte Kur’an’ın çözümü çok zor şifre sisteminin önemli bir hikmeti Fâtiha‘nın bu 7 mesani sırrında gizlidir.

Şimdi bu 7′ler sisteminin çok zor olan hikmetlerinin, çok sınırlı hudutlarda da olsa açıklamaya çalışacağım.

Fussilet Sûresi, Fâtiha‘nın ikinci ayetini bakın nasıl açıklıyor. Fâtiha’nın ikinci ayeti Rahman ve Rahim olan teceliyi ilahiyi emretmektedir. O halde Fussilet sûresi, bütün ayetlerinde bu iki esmanın anahtar sırrını açıklayacaktır. Bunu sûrenin bütün ayetlerinde müşahade edeceğiz. Ancak, Rahman ve Rahim sıfatlarının kâinat düzeni içinde nasıl seyredileceğini, 7′ler anahtarının iki ayrı sırrında daha net fark edeceğiz.

Acaba 7 Ha-Mim, Fâtiha‘nın 7 ayetinde nasıl anahtar görevi görecek?

a) Her Ha-Mim birden yediye kadar bir sıra içinde tek tek Fâtiha’nın bir ayetini açıkladığı gibi Ha-mim’lerin birinci, ikinci, yedinci sıralarda ayetlerde geçen bir kez Mim, iki kez Mim veya bir kez Ha, iki kez Ha geçen ayetler kesin açıklamalar getirecektir.

b) Ayrıca bu açıklamalar, yine ayet içinde geçen bir kez, iki kez… Ha ve Mim harfleriyle birbirini de açıklayacaktır.

Fussilet sûresinde Ha anahtarı Rahman esmasını, Mim anahtarı Rahim esmasını açacaktır.

Şimdi bu akıl almaz 7′ler sırrı içinde Fussilet sûresine bir bakalım: Fussilet sûresi ikinci Ha-Mim‘li sûre olduğuna göre, iki Ha geçen ayeti arayalım. Bu ayet, Fussılet’in 12. ayetidir:

“Böylece semaları, 7 sema olarak iki günde var etti ve her göğe görevini vahyetti.”

Ayet, Rahman sırrı ile semaların yaratıldığını ve her semaya ayrı bir düzen verildiğini emrediyor.

Ancak biz Rahman sırrını, ilmimizin kısırlığı yüzünden seyredemiyoruz. Şimdi 7 Hamim sırrının anahtarını bir kez daha çevirelim.

Üçüncü Ha-Mim sûresinde üç kez Ha geçen ayeti arayalım. Bu Şûra sûresinin 5. ayetidir:

“Gökler neredeyse tepelerinden çatlayacaklar, melekler de Rab’lerini hamd ile teşbih ediyor. Yerdekiler için mağfiret diliyorlar.”

7 Ha-Mim sırrı içinde, her Ha-Mim’li sûre kendi sıra no’su içinde ayetlerin de taşıdığı Ha harfi sırasında göre nasıl birbirini açtı. Ve Rahman tecellisi hilkatin sonsuz sırrı içinde tarif etti. Dikkat ediniz Fussilet sûresinin 12. ayetini, Şûra sûresinin 5. ayeti açıyor.

Rahman sıfatının özelliği, kudret, sevgi ve merhamet değil miydi? İşte iki ayet, kendi 7 Ha-Mim kompütürünün harf şifreleriyle Rahman hikmetini gözler önüne seriverdi.

Şimdi Mim harfinden Rahim sırrını izleyelim:

Fussilet ikinci Ha-mim‘li sûre olduğu için, iki Mim geçen ayeti bulalım. Bu ayet, 11. ayettir:

“Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi ona ve yerküreye isteseniz de istemeseniz de biraraya gelin dedi.”

Atmosferin teşekkülü ne kadar zordur. Hatta imkânsızdır. Fakat Rahim sırrı olmazı olur yapmıştır. Ayet bu hikmeti dile getiriyor.

Aynı usulle “Rahim” sırrının bir başka tanımını arayalım: Şûra sûresinde üç kez Mim geçen ayet 9. ayettir:

“Hâlbuki dost yalnız Allah’tır. O ölüleri diriltir, herşeye Kadir’dir.”

Demek ki Rahim sırrı Allah’ın yalnız inananlara sonsuz lûtuflar saçan hatta ölen insanı diriltip cennette ebedi kılan hikmettir.

Şimdi Kur’an’ın Hicr sûresinde bildirilen bu 7 mesani sırrını bir başka açıdan inceleyelim:

Mü’min sûresi, Fâtiha’nın birinci ayetini yorumlar. Fâtiha’nın birinci ayetinde Fâtiha’nın genel mesani sırrı içinde, iki önemli unsur iç içedir. Bunlardan biri hamd diğeri âlemlerin Rabbi’nin azametidir. Bu iki kavramı anlayabilmemizin şifresi; Mü’min sûresinin 7. ayetinde Ha harfinin 7.sinin bulunduğu ayettir.

Ayet arşın âlemlere merkez olan müthiş kudretini anlatırken âlemlerdeki dengenin, bu eksendeki meleklerin hamd zikirleriyle sürdüğünü; Âlemlerin bu hikmetle ayakta kaldığını vurgular.

Diğer taraftan, arşın bu akıl almaz kudretini sûre, içinde bir defa Mim geçen ayetlerde açıklar. Bunlardan biri üçüncü ayettir.

Arş kudretinin önemli sırrı Allah‘ın tevhid esması (Lâ İlahe İllâ hüve) ve Masir sıfatıdır. İlâhi kuvvet öylesine sonsuz bir potansiyele sahiptir ki ondan başka bir kuvvet zan ve hayal edilemez. Ve her şey yeniden o sonsuz kudrete dönmek zorundadır. Arşın, yani evreni hem enfüsünden hem afâkından kaplayan âlemler ekseninin hikmeti budur. Bu yüzden ona karşı hamd niyazından gayrı bir düşünce olamaz.

Nitekim aynı sûrenin bir başka tek Mim’li ayetinde:

“Kâfirler hoşlanmasa da siz bana dua edin, yalvarın” buyuruyor.

Tek Mim’li ayetlerden, âlemlerin ve arzın kudret ihtişamına karşı Allah’ın istediği en önemli emir ise, aynı sûrenin 55. ayetindedir.

Bir kere Mim harfi geçen bu ayette Allah, Efendimize: “Habibim, akşamdan sabaha kadar hamd et” buyurmaktadır. Hamdin sırrı bu ayette düğümlenmektedir.

Mesani sırrı iç içe gizlenerek güçlenme demektir onun için Ha-Mim‘ler Fâtiha‘nın 7 ayetini 7 Ha-mim’de açarken ayrı ayrı şifrelere bürünmüştür.

Ha ve Mim’lerin, birden yediye kadar dizileri içinde her Ha ve Mim geçen ayetin bu sıra içinde ayrı yeri, anahtar rolü vardır.

Pratikte çok zor olan bu şifreler iki noktada pek önemli anahtardır.

a) Bilimsel ayetlerin yorumlanmasında,

b) Enfüsi manâların bulunmasında,

Bizde size iki farklı konuda birer örnek vermeye çalıştık.

7′nin sırları açısından şimdi başka bir örneğe geçiyorum.

Bilindiği gibi, Ha-Mim aynı zamanda 7 kat göklerin ve göklerdeki esrarın hikmetlerini açıklar.

Birinci Ha-Mim maddesel evrenin bize yakın göğün hikmetlerini bildirmektedir. Evrenin bu katında en önemlisi insandır ve de onun imanıdır. Bu yüzden birinci Ha-Mim sûresi (Mü’min sûresi) özet halinde insan tarihini özetler.

Aynı zamanda bu sûre, 7 ayetin de evrenin temel ekseni arşın hikmetlerini açıklarken evrendeki müthiş ilâhi gücün hamd mesajı ile dengelendiğini dile getirir. Bu yüzden insanın arzdaki isyanının mahşeri davet ettiğini bildirir.

Yine 7 sayısının hikmeti, atom çekirdeği çevresindeki değişmez 7 enerji orbiti, bir anlamda enerji katmanıdır. Atom çekirdeği çevresinde 7 enerji katmanı vardır. Zayıf atom çekirdekleri ancak ilk orbitlerde elektron tutabilirler. Güçlü bir atom çekirdeği ise 7 manyetik katta farklı şartlarda farklı yasalarla elektron tutabilir.

Birinci Ha-Mim sûresinin 7. ayeti, bu sırrın da içyüzüne ışık tutar. Elektronlar arasında en çok manyetik şipini olan elektronlar birinci katmandadır. Elektronun bu manyetik niyazı, Allah’a karşı bir tarz hamd niyazıdır. Bu da birinci Ha-Mim’in 7. sûresinde pek açık sergilenmektedir.

İkinci Ha-Mim sûresi, ikinci kat sema hikmetlerini açıklar ki, içinde bulunduğumuz güneş sistemi ve çevresindeki manyetik gerilim, ikinci Ha-Mim sûresi olan Fussilet sûresinde açıklanmıştır.

Üçüncü Ha-mim; Şûra sûresi üçüncü semanın hikmetlerini açıklar. Yine üçüncü sema katmanının galaksimizin manyetik gerilimini kapsadığını astrofizikten biliyoruz. Şûra sûresi, 5 ve 7. ayetlerinde bu hikmeti de açıklar.

Atom çekirdeği çevresindeki üçüncü manyetik kuşak ise; orta çekirdeklerin güç verdiği manyetik orbiti temsil eder. Şûra sûresinin 5 ve 7. ayetleri bu kuşaktaki nükleer etkileri, sıcaklık fırtınalarına benzetmektedir. Semalardaki ve atom çekirdeği etrafındaki bu 7′li kuşağın akıl almaz sırrını böylece 7 Ha-Mim sırrı içinde ayrıca Fâtiha’nın 7 mesani sırrı içinde bulacağız.

Allah’ın bitmeyen hikmetlerini, ilmini, sırlarını ancak Kur’an’da izleyebiliriz. Çünkü o (Kur’an) 7 Ha-Mim’in hepsinde de bildirildiği gibi levhi mahfuzdur. Fussilet sûresinin özellikle baş kısmındaki ayetler ilk inzal olan ayetlerdendir. Bu sûreye: Sûre-i Secde, Sûre-i Ha-Mimis-Secde,Sûre-i Mesabih, Sûre-i Akvat da denir.

Fahri Kâinat Efendimiz bu sûreyi çok severdi, her gece okurdu. Sûre; 700 kelime 3350 harften kurulu ve 54 ayettir.

Fussilet: Tasnif edilerek netleştirilmiş demektir.

Ha-Mim’li sûrelerin hepsi Mekki‘dir. Ve birbirine yakın zamanda inzal olmuştur. Fahri Kâinat Efendimiz Ha-Mim sûrelerinin evrenlerin tüm sırlarını açıkladığını bildirilmiştir. Bu açıdan Efendimiz “Ha-Mim’lerde mevcut bilgiler evrende başka bir kaynakta bulunamaz” buyurmuştur.

• Bu yazı Onkolog Dr. Haluk Nurbaki, Günaydın Gazetesi Ekleri, Kuran ve Bilim kitapçığından alınmıştır.

About Author /

Hizmetleri yurt sınırlarını aşmış; ilîm ve mânâ konferansları ile insanlığa hizmete koşmuş, bu yolda son nefesini vermiş ama son noktayı koymamıştır. Bu gönül sevdasının ışığını; nuru ile yol bulanların gönlünde ve eserleri ile yansıtmaya devam ediyor ve edecektir.

Start typing and press Enter to search