Beyin ve Göz Tümörleri

Kanser Bilmecesi ve Çözümü

Kanser Bilmecesi ve Çözümü

1— Gliomlar bilindiği gibi çeşitli gliomlar vardır. Tedavi seçimleri de fark göstermektedir. Onun için bunları teker teker açıklıyoruz.

a— Astracytoma birinci ve ikinci grad da te­davi cerrahidir. Ameliyatı yapan cerrahın önerisi varsa post operatif radioterapi yapılır. Biz bu ev­relerde kemoterapiye karşıyız. Diüretik ve korti­zonla; kafa içi basıncının düşürülmesi gerektiğinde epilepsi için önlemler almak gerekir.

Grad 3 ve 4 de tedavi radyoterapiyledir. Biz bu evrede genellikle bleomycin kullanıyoruz. Kla­sik kitaplar VM 26 ve lamustin önermektedir.

b— Oligodandroglioma radyoteıapiye dirençli­dir. İmkân oranında cerrahi tedavi şansı aranma­lı. Zorunlu hallerde cobalt tedavisi ile birlikte la­mustin ve VM 26 tercih edilmelidir.

c— Epandymoma bu tümörde de cerrahi te­davi daha etkindir. Zorunlu hallerde radyoterapi ile birlikte oncovin + bleomycin kullanılır.

d— Medüllo blastom: Tedavi epandimoma gibidir. İlâve olarak intra çekal Metotraksat (haf­tada 20 mgr) vermelidir.

e— Beyinin alt bölümündeki tümörlerde tü­mörün cinsi ne olursa olsun cerrahi müdahale güç olduğu için radyoterapi ile birlikte kemoterapi yapmalıdır.

2— Meningiom ve yukarı Shwanomlar tedavi cerrahidir. Gerektiğinde mitomycin C ve bleomi-ciyn eklenmelidir. Biz dört vakada bu ilâçlarla bir­likte radyoterapiden olumlu sonuçlar aldık.

3— Sinir sisteminin embrioner tümörleri Anjiobastomlarda tedavi yalnız cerrahidir.

Ambryoner cyste’larda cerrahi tedaviyle birlikte radyoterapi ve actimomycin D uygulanır.

Cronophryngioma da tedavi cerrahi + radyo­terapi ve bleomycin karmasıdır.

4—Göz tümörleri

a— Göz kapağı ve Konjonktiva tümörleri te­davi imkânı olan her vaka için cerrahi tercih edi­lir.

Radioterapi genelde dermopanladır. Kitaplardaki mevcut kontak terapiye katılmıyoruz. 6500 rad radioterapi remisyon sağlamaktadır. Nükslerde kemoterapi Bleomycinle yapılır. Göz kapağı ve konjoktiva tümörlerinde klasik BCG uygulaması özellikle bu konuda iddialı İsrail bilim adamlarınca tavsiye edilmektedir.

b— Glob ve Retina tümörleri

Genellikle bu bölge tümörleri retinoblastomdur. Tek ya da iki taraflı olabilir ayrıca yaygın olanlar (optik sinire yaygm olanlar) geniş bir te­davi endikasyon alanı yaratır.

Şüphesiz tedavi enüklasyondur. Ancak innoporabıl vakalar ve göz sinirinin attake olduğu durum­larda: Mutlaka radioterapi görmelidir. Tedavi mümkün olduğu kadar Chiasma optikuma yönelik (cobalt 60) olmalıdır. Hipofizin tahribi söz konusu değildir. Zira hipofiz çok yüksek radioterapiye da­yanabilmektedir. (15 – 20.000 rad) kiritik vakalarda ikinci gözün ve Chiasma Optikum korunması amacıyla elektron terapi yapılır. Cryo terapi ve Laser ile fotokoagülasyon bazı otoriterlerce tedavide başarı ile kullanılmaktadır. Retinoblastonlarm ke-moterapisinde vinciristin, actimomisini D. Thiotepa, konbine olarak kullanılır, remisyonlarda hafta­da 200 mgr Endoksan kullanılması uygun olur.

c— Gözün melonomları: İris ve chorioid ta­bakasından gelişir. Cerrahi müdahale lnokülasyondur. İris tümörlerinde iridectomi ve Cycliktomi ya­pılması mümkündür. Tabi çok sınırlı vakalarda laser ile fotokuagılasyon denenebilir. Melonomda çok geçerli olan immüneterapi burada da geçerlidir.

d— Orbita tümörleri

1— Lakrimal bez tümörleri

Mümkünse eksizyonal tedavi yapılır. Buna im­kân olmadığı hallerde Co 60 tedavisi veya X- Ray tedavisi tümörün etkinliğine ve yaygınlığına uygun olacak şekilde seçilir. Çevre dokuya derin infiltrasyon varsa tedaviye vinciristin + actinomycin D özellikle nüks olan vakalarda ilâve edilmelidir.

2— Rapdomiosarkom

Temel tedavi orbitektomidir. Ancak çoğu kez mümkün olmaz ve cobalt 60 la 6000 rad radiotera­pi gerekir. Kemoterapi pek yararlı olmamakla bir­likte nüks ve geniş yayılma gösteren vakalarda di­ğer sarkom tedavileri uygulanmalıdır. (Önceki ba­hislerde mlosarkom bölümüne bak.

3— Orbitada retüküle sarkom ve lenfoma-larda görülür. Tedavi radyoterapidir. Evre bulguları gerektiriyorsa; kemoterapi yapılır. Ancak orbitaya lokalize tümörler de (lenfo sarkom retiküle sarsom) yalnız başına kemoterapi yanlıştır.

Bu yazı Onkolog Dr. Haluk Nurbaki, Ankara Gazeteciler Cemiyeti, Kanser Bilmecesi ve Çözümü kitabından alınmıştır.

About Author /

Hizmetleri yurt sınırlarını aşmış; ilîm ve mânâ konferansları ile insanlığa hizmete koşmuş, bu yolda son nefesini vermiş ama son noktayı koymamıştır. Bu gönül sevdasının ışığını; nuru ile yol bulanların gönlünde ve eserleri ile yansıtmaya devam ediyor ve edecektir.

Start typing and press Enter to search